Webwerf Skakels

Dienste

AKADEMIE

Die onderrig taal by Sonitus is hoofsaaklik Afrikaans. ‘n Gehoorgestremde kind kan negatief beinvloed word en sukkel met die ontwikkeling van ‘n taal indien hy / sy in tweetalige klasse onderrig word.

Taalgroepe

Elke kind word met die intellektuele potensiaal gebore, wat toelaat dat die kind kennis bekom en die kennis kan gebruik en toepas in spesifieke omstandighede of situasies, asook om probleme op te los. By Soniyus hwet on ‘n stimulerende leerprogram ontwikkel vir die doel. Die omgewing waarin die kind hom- / haarself bevind, is nie net stimulerend vir die kind nie, maar die leerder word voortdurend uitgedaag om hul hoogsted potensiaal te bereik, volgens hul vermoeëns.

Doel :

  • Om ‘n voorskool leerder te ontwikkel in ‘n informele, vriendelike omgewing, om sy of haar volle potensiaal te bereik.
  • Om aan die leerder die geleentheid te bied om hom / haarself te genoet en tuis te vole in die omgewing.

Ons opvoedkundige program

Ons volg ‘n tema georienteerde kurrikulum, gebaseer op die Nasionale kurrukulum, om leerders se spesifieke leerbehoeftes aan te spreek, bv. die gehoorgestremde leerders. Temas leer nuwe woordeskat aan, wiskundige konsepte en lewensvaardighede wat die kind aanleer. Elke onderwyseres het die kennis van die funksionerende vlakke van die leerder, sodat die sterk- en swakpunte aangespreek kan word. Assessering vind deurentyd plaas.

Grondslagfase

Grade 0, 1, 2, en 3

RO-klasse 1 en 2

Die KABV word aangepas vir die gehoor- n leergestremdeleerders. Klassieke en individuele onderrig word aangebied.

  • Intensiewe taalontwikkeling word aangebied, op ‘n natuurlike wyse.
  • Sosiale, medies en ondersteuningsdienste word gelewer.
  • Arbeidsterapie in groepsverband.
  • Gehoorapparaat versorging en oudiologiese dienste.
  • Toegewyde, hardwerkende, kreatiewe en ervare personeel en klasassistente.
  • Goeie Nuus-klub op ‘n weeklikse basis.
  • Spesiale aandag op ‘n weeklikse basis word geskenk aan: dans, drama, musiek, sang, kuns en groot motorise bewegings.

Intersen fase

Ons volg die KABV vir Gr 4-6. Die leerareas aangebied is:

Huistaal (Afrikaans of Engels)
Engels Addisionele Taal (Afrikaans) / First Addisional Language (Engels)
Wiskunde
Natuur Wetenskappe / Tegnologie
Sosiale Wetenskape
Lewens Vaardigheid

 

Senior fase

Ons volg die KABV vir Gr 7-9. Die leerareas aangebied is:

Huistaal (Afrikaans of Engels)

Engels Addisionele Taal (Afrikaans) / First Addisional Language (Engels)

Wiskunde

Sosiale Wetenskappe

Natuur Wetenskappe

Tegnologie

Ekonomiese en Bestuurs Wetenskappe

Kreatiewe Kunste

Lewens Oriëntering

 

Verdere onderwys en opleiding (VOO)

Sonitus bied vanaf 2006 dieselfde vakke aan as by enige hoofstroomskool. Die verskil is net daarin geleë dat ons vakkeuses beperk moes word omdat die leerlingtal en die aantal personeel bepaal wat aangebied kan word.

Sonitus het gaan kyk na die vakke waarin ons leerders in die verlede goed gevaar het, kursusse oor die nuwe kurrikulums gaan bywoon en toe op die volgende vakkeuses besluit. 

Ons volg die KABV vir Gr 10-12. Die leerareas aangebied is:

Afrikaans huistaal
Engels, eerste addisionele taal
Wiskundige geletterheid
Lewens Oriëntering
Rekenaartoepassingstegnologie

Gasvryheidstudie

Indien daar genoegsame leerders vir die volgende vak is, kan dit ook aangebied word:

Toerisme

Besigheidstudie

Beroepsgerigte onderwys

Onderriglyn en doelwit: praktiese oriëntering, identifiseringsfase en spesialiseringsfase.

Onderriglyn en doelwit

Voorbereidendefase – wye blootstelling

Juniorfase

Seniorfase (insluitend indiensopleiding by potensiële werkgewers)

 

Voorbereidendefase

Akademiese Vakke:

Tale / Geletterheid 

Wiskunde / Gesyferdheid 

Lewensvaardigheid

Praktiese Vakke: 

Rekenaarvaardigheid (seuns & dogters)

Basiese Tegnieke 

 

Juniorfase 

Akademiese Vakke: 

Tale / Geletterheid 

Wiskunde / Gesyferdheid 

Lewensvaardigheid

 

Praktiese Vakke:

Rekenaarvaardigheid (seuns en dogters)

Dogters:       Handvaardigheid

                       Kookkuns

                       Naaldwerk

 

Seuns:          Sweis

                       Houtwerk

                       Instandhouding

                      Tuinbou

 

Seniorfase

Akademiese Vakke:

Tale / Geletterheid 

Wiskunde / Gesyferdheid

Lewensvaardighede (werksetiek)

 

Praktiese Vakke:

Rekenaarvaardigheid (seuns en dogters)

Dogters:       Kombuisvaardighede [NID-kursus]

                   Naaldwerk

                   Hare en grimering

                   Nael- en handversorging

                   Kunsvlyt

  

Seuns:         Instandhouding

                    Sweis en Metaal

                    Houtwerk

                    Tuinbou